Fortum

Regelbunden service garanterar fungerande reservkraft vid Fortums fjärrkylaenheter i Esbo

En tillförlitlig verksamhet vid servercentraler och datorhallar kräver ordentlig kylning. Fortum producerar tjänster inom fjärrkyla bl.a. i Esbo. En avbrottsfri verksamhet vid fjärrkylaenheterna säkerställs genom de reservkraftaggregat som kW-set levererar och underhåller.

Projektchef Pertti Strömmer vid Fortum Power and Heat Oy har bl.a. varit med och låtit bygga fjärrkylaenheterna i Hagalund och Esboviken. En tillförlitlig verksamhet vid servercentraler och datorhallar kräver ordentlig kylning. Nuförtiden kan kylning även utkontrakteras, det vill säga kylenergin produceras på annat håll och förs till platsen längs rör på samma sätt som fjärrvärme.

Ekologisk fjärrkyla producerar också värme

Fortums kylenheter i Stensvik och Hagalund i Esbo förser närliggande servercentraler med kyla. I kylenheterna finns Fortums innovationsbelönade* och energisparande lösning som sänker koldioxidutsläppen betydligt och som fungerar så att den spillvärme som uppstår vid kylningen utnyttjas i fjärrvärmenätet. Värmen från servrarna och också hela kylanläggningens spillvärme tas tillvara och utnyttjas i fjärrvärmenätet. En servercentral producerar årligen 30 GWh värme till fjärrvärmenätet, vilket minskar de årliga koldioxidutsläppen med 10 000 ton per år.

*) Vinnare i Fortums innovationstävling 2010: Reservkapacitet och avkylning, Ilkka Niiranen, Esa Mörsky och Pertti Strömmer

Kylningen bör fungera utan avbrott

Verksamheten vid Fortums kylenheter skyddas mot störningar i eldistributionen med hjälp av Cummins-reservkraftaggregat som har levererats av kW-set. På vardera platsen finns enligt N+1-principen tre aggregat om 1 400 kVA som synkroniserats med nätet och som startar för att säkerställa en kontinuerlig eltillförsel till kylningen vid ett strömavbrott eller en elstörning.

Reservkraftaggregatens funktion tryggas genom regelbunden service

”Reservkraftaggregaten är ganska nya, de installerades och togs i bruk stegvis från och med 2010. Eftersom reservkraftaggregaten måste vara helt tillförlitliga, säkerställs deras funktionsförmåga genom regelbunden service och provkörningar.

Satsningen på regelbunden service är ett litet besvär och en minimal kostnad jämfört med att reservkraftaggregaten inte skulle fungera då de behövs. De månatliga provkörningarna sköter vi om själva. Provkörningarna som tar från en halv timme till en timme kan utföras med maximal belastning, eftersom den energi som uppstår matas in i det nationella elnätet.

kW-set har skött om årsservice och rapportering. Jag är mycket nöjd över att servicen sköts tillförlitligt. När tidpunkten för årsservicen närmar sig tar kW-set kontakt och vi kommer överens om servicetidpunkten. Detta är en bra och aktiv tjänst från leverantörens sida, vilket underlättar mitt eget arbete och gör det möjligt att över huvud taget utkontraktera servicen. Dessutom är servicepersonalen kompetent och sköter arbetet i tid.

Vi får heltäckande rapporter över servicen och dem kan vi utnyttja på många sätt, bl.a. vid certifieringen av kunder eller i samband med myndighetskrav”, berättar gruppchefen inom drift och underhåll Markus Karevaara vid Fortum Power and Heat Oy i Esbo.